Zorg

Zorg voor alle kinderen

Basisschool Groene Vallei biedt zorg voor alle kinderen. Het bereiken van het (leer) doel en de onderwijsbehoeften van het kind staat hierbij centraal. Dit kan betekenen dat de weg naar dit doel niet altijd voor elk kind op dezelfde manier verloopt. Elk kind leert en ontwikkelt zich anders. Elk kind heeft zijn eigen talenten. Bij het lesgeven passen we zoveel mogelijk de instructie, de inhoud, de benodigde leertijd en soms de doelstellingen aan het kind aan. Op basisschool Groene Vallei zorgen we voor een passend aanbod voor alle kinderen. Zoals we in onze missie al omschreven:

“Het mooiste wat je kunt worden en zijn is jezelf”

 Zorg wordt geboden binnen en buiten de groep. Binnen de groep gebeurt dit door de leerkracht zelf. Door onze klassenorganisatie zodanig in te richten, komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het kind. In de groep stellen wij doelen voor een periode die gelden voor de meeste kinderen in de groep. Dit is het zogenaamde basisaanbod. Wij werken structureel in drie niveaus:


• De weergroep (de *ster groep) volgt na de basisinstructie ook de verlengde instructie. De stof wordt aan de instructietafel nogmaals besproken en samen ingeoefend. Daarnaast krijgen zij ook minder werk én eenvoudiger basisstof om te verwerken.
• De basisgroep (de **ster groep) maakt het basiswerk van de groep en volgt de basisinstructie
• De meergroep (de ***ster groep) heeft minder instructie nodig. Zij maken moeilijkere taken en krijgen vaak uitdagender werk, zodat voor hen de uitdaging ook blijft.

 

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of kinderen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen ook tijdelijk door remedial teaching geholpen worden buiten de groep. Werkt een leerling op een ander niveau dan zijn of haar instructiegroep dan wordt de aanpak in een individueel plan vastgelegd; een zogenaamd OPP. Hierin wordt het niveau dat we na streven en de bijbehorende doelen vast gelegd. Een OPP is een lange termijn document met doelen op middellange en lange termijn. Ook staat beschreven op welke wijze naar die doelen wordt toegewerkt en hoe er wordt geëvalueerd. Een OPP wordt altijd in overleg met ouders vastgesteld. De interne begeleider heeft een belangrijke rol in dit traject.