Schooltijden en verlof

Schooltijden

We werken met een continurooster. Dit betekent dat uw kind brood en drinken meeneemt naar school voor de lunch om 12.00 uur.

 Maandag   8.30 - 14.15 uur
 Dinsdag   8.30 - 14.15 uur
 Woensdag   8.30 - 12.15 uur
 Donderdag   8.30 - 14.15 uur
 Vrijdag   8.30 - 14.15 uur

 
Tien minuten voor schooltijd is er vrije inloop, tien minuten voor de officiële schooltijd gaat er een eerste schoolbel. Deze bel betekent dat de leerlingen die nog buiten zijn op dat moment naar binnen gaan, de jas ophangen en in het lokaal plaatsnemen.
Tot 8.30 uur hebben de kinderen de tijd om hun plaats te vinden en afscheid te nemen van de ouder/verzorger. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan de lessen beginnen.

Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst

Richtlijnen die gelden bij de beoordeling van aanvragen van verlof:

  • er wordt toestemming verleend voor extra verlof als er sprake is van bijzondere omstandigheden, of  buitengewoon verlof,  zoals huwelijk, verhuizing, begrafenis en dergelijke.
  • alle verlof dient schriftelijk en ruim van tevoren aangevraagd te worden; formulieren hiervoor kunt vinden bij Ouders - Downloads of zijn te verkrijgen bij de directeur van de school.

Onder bijzondere omstandigheden wordt niet begrepen de wens van de ouders/verzorgers om met hun kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties tenzij:

  • blijkens een schriftelijke verklaring van de daartoe bevoegde persoon bij het bedrijf of de instelling waarbij een der ouders/verzorgers in dienst is, de vakantie van die ouders, verzorgers buiten de voor de school vastgestelde vakantie valt;
  • het voor de eigenaar van een seizoengebonden bedrijf niet mogelijk is om in de schoolvakanties met vakantie te gaan.
Wijze van vervanging bij ziekte, verlof, scholing

Niet alle leerkrachten werken volledig. Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. Ook in geval van ziekte komt in sommige groepen de vervanger dan als derde leerkracht. Maar het lukt ons lang niet altijd om vervangers te vinden bij ziekte. Vooral vervanging in de bovenbouw levert grote problemen op. Als we ook intern de organisatie niet meer rond krijgen kan het dus voorkomen dat er leerlingen naar huis gestuurd worden. Dit gebeurt nooit op de eerste dag. U krijgt uiterlijk een dag van tevoren via een brief te horen welke groep er noodgedwongen een dag geen les heeft. Duren de vervangingsproblemen langer, dan heeft per dag een andere groep geen les.