Medezeggenschap 

Zoals elke school heeft ook de Groene Vallei een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk geregeld orgaan, volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad vormt een klankbord voor de schoolleiding en denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR is een orgaan waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd om ‘medezeggenschap’ of inspraak te hebben over belangrijke zaken op school, met name waar het effect heeft op meer dan één of enkele kinderen, ouders of teamleden. Daartoe heeft de MR ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- of instemmingsbevoegdheid. De MR beluisterd en bevraagd de schoolleiding op actuele ontwikkelingen, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Onderwerpen als onderwijskwaliteit, veiligheid, onderwijstijden, vakantierooster of formatie komen zo aan de orde.

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Schooljaar 2019-2020 bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten. De schoolleiding maakt per definitie geen deel uit van de MR. De zittingstermijn voor de MR-leden bedraagt drie jaar, dat eenmaal verlengd kan worden. Bij het aflopen van een of twee zittingstermijnen, of bij eventueel tussentijds ontstaan van een vacature, worden er voor de oudergeleding verkiezingen gehouden, waarbij in dat geval ouders worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Vergaderingen MR

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar, waarbij de directeur meestal aanwezig is en de MR informeert over zaken als schoolbeleid, mededelingen vanuit het team, vakantierooster of formatie. Een vergadering van de MR is in de regel openbaar. De vergaderdata worden vermeld in de nieuwsbrief en indien gewenst kan de agenda worden opgevraagd. Als gekozen vertegenwoordiging vormt de oudergeleding graag een luisterend oor voor allerhande zaken die spelen, dus spreek ons gerust aan als u iets over bijvoorbeeld het schoolbeleid kwijt wilt, zodat wij dit kunnen meenemen in een vergadering. De laatste notulen en het jaarverslag zijn hieronder op deze website te vinden. Daarnaast houdt de MR u regelmatig via de nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke zaken die besproken zijn of zullen worden.

SKOVV en de GMR

Naast de MR is er binnen de stichting waar onze school bij is aangesloten, de SKOVV, ook een gemeenschappelijke MR (GMR) die de bovenschoolse beleidszaken behandeld. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als de begroting, huisvestingsbeleid, Tussen Schoolse Opvang (TSO), veiligheidsprotocollen, kwaliteitsbeleid en ICT-beleid. Hierover kunt u de website van de SKOVV raadplegen op www.skovv.nl

De huidige samenstelling
Oudergeleding                                Personeelsgeleding
Susan Harms                                Kees Hoed
Pyke Tuitjer                                       Wendy van Engelenburg

Mocht u vragen, opmerkingen hebben ten aanzien van algemene zaken rond het onderwijs op of de organisatie van de De Groene Vallei of over de MR zelf, dan kunt u mailen naar: mr.gv@skovv.nl